Nematostella vectensis

starlet sea anemone
Wikipedia Entry
Wikispecies Entry
Kingdom
Animalia
Phylum
Cnidaria
Class
Anthozoa
Order
Actiniaria
Family
Edwardsiidae
Genus
Nematostella
Species
vectensis