Komagataella Pichia pastoris

Pichia pastoris
Wikipedia Entry
Wikispecies Entry
Kingdom
Fungi
Phylum
Ascomycota
Class
Saccharomycetes
Order
Saccharomycetales
Family
Saccharomycetaceae
Genus
Komagataella
Species
Pichia pastoris